Beeldkwaliteitsplan Griffioen

Middelburg

2009

In opdracht van de Gemeente Middelburg en Woongoed Middelburg is een beeldkwaliteitsplan van het oudste deel van de naoorlogse woonwijk Griffioen opgesteld. Dit oorspronkelijke deel van de wijk, bestaande uit 112 middenstandswoningen ontworpen door Arend Rothuizen, is in 2010 op basis van dit beeldkwaliteitsplan benoemd tot gemeentelijk monument.

Naast een gedegen overzicht van de historie van deze populaire wijk, staan in het plan ook al die onderdelen genoemd die ongewijzigd dienen te blijven en worden suggesties gedaan voor versterking of verbetering van het bestaande kwaliteit. Cruciaal is de blijvende aandacht voor het openbaar groen in het algemeen en de open relatie tussen die openbare en het privé-groen in de tuinen, die direct met elkaar in verbinding staan en de wijk haar unieke karakter geeft.

Bij de totstandkoming van het plan zijn een aantal bijeenkomsten met bewoners, beheerders en eigenaar gehouden, om helder te krijgen welke maatregelen genomen zouden kunnen worden die voor alle partijen acceptabel zouden zijn. In belangrijke mate is samengewerkt met de zeer actieve en betrokken bewonersvereniging Stichting Bomenbuurt.

Sinds enkele jaren verzorgen zij – in nauw overleg met de gemeente – het openbaar groen met uitzondering van de grote bomen. Dit bespaart de overheid veel werk en verhoogt de betrokkenheid van bewoners met de eigen buurt in grote mate. Zodoende is ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van de buurtbewoners en de beleving van de wijk gegroeid.
Dat er nu een wettelijke bescherming van overheidswege is ingesteld stemt tot grote tevredenheid.

In het plan komen alle beeldbepalende elementen van de door Rothuizen ontworpen architectuur, zoals de flauw hellende daken, de stalen kozijnen en grote puien naar de tuin, de entree naar de bijkeuken, de uitgesproken schoorstenen op de kop van de blokken, de betonnen tuinschermen en balkonranden en de specifieke kleuren expliciet aan de orde.

Nieuwe bewoners tekenen een convenant behorend bij het huurcontract waarin de do’s en don’ts vanuit het beeldkwaliteitsplan worden opgesomd, zodat iedereen weet waaraan men zich te houden heeft. Dit maakt beheer van deze unieke wijk gemakkelijker en de bewoners alert.
Ook wordt op dit moment gewerkt aan een plan voor maatregelen om zuiniger met energie om te gaan. Deze en andere toekomstige maatregelen zullen worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan.

Op deze manier kan het beeldkwaliteitsplan bijdragen tot een levende en rijke woonplek tot ver in de toekomst.

opdrachtgever: Gemeente Middelburg en Woongoed Middelburg

uitvoering: 2009-2010

team: Johan de Koning, Onno van Wensen