vakantie units machinefabriek vlissingen

3234visualisatie vakantie units

 

Dynamiek in de fabriek

Eerste CO2 neutrale vakantiepark van Nederland. In Vlissingen.

Het terrein van de voormalige scheepswerf De Schelde spreekt nog altijd tot de verbeelding. Ook al zijn veel loodsen en activiteiten voorgoed verdwenen, de plek en de sfeer zijn er nog. Met het ontwerp van de vakantiewoningen op het braakliggende terrein tussen de machinefabriek en de timmerfabriek wordt sterk gerefereerd aan de bouw van schepen. Uit de opengemaakte zijvel van de machinefabriek lijken de woningen als rijdende apparaten tevoorschijn te komen. Er is een onregelmatig patroon van rails neergelegd, met een aantal dwarsverbanden, waarover de vakantie appartementen van plaats kunnen wisselen. Een heel dynamisch gezicht. Het lijkt alsof ze in en uit kunnen rijden. Binnen in de fabriek staan namelijk ook een aantal units opgesteld en ook aan de binnenzijde van de gevel zijn er een paar op hoger niveau bevestigd tegen de wand.

Naast de units die buiten op het terrein staan en genieten van zon, uitzicht en de stad zijn er ook units beschikbaar die genieten van de industriële sfeer van weleer en de enorme afmetingen van de hal zelf.

De appartementen units buiten zijn geheel zelfvoorzienend. Via zonnecellen op het dak worden de units van energie voorzien, voor verlichting en verwarming. Water komt uit een apart, gesloten systeem. En op het terrein tussen de rails zijn groene oases aangelegd voor de teelt van groenten en bloemen. Daar tussen in worden bomen aangeplant. In de bodem is een rioleringssysteem aanwezig, waarop een ‘woud’ van aansluitpunten is gemaakt, waarop de units met flexibele buizen aangesloten kunnen worden. Het materiaal van de rails komt van de oude werf en ook voor de buitenbekleding van de units wordt gezocht naar her te gebruiken materiaal.

Bij het ontwerp van de appartementen zelf is gekozen voor een doorsnede die net als bij de bouw van een schip gebeurt in segmenten en compartimenten. Die segmenten zijn afleesbaar aan de buitenzijde van de units. Het interieur is licht en open voor de zon. Ook is er buitenruimte in de vorm van balkons, loggia’s en dakterras. Verbindende trappen tussen de verschillende lagen hebben het design van scheepstrappen. Elke units is geschikt voor 5 personen. Daarnaast zijn er grote units voor 10 personen en kleinere voor 2 of 3 personen.  Parkeren voor de gasten vindt plaats aan de zijkant van de machinefabriek.

Hoe meer bezoekers een verblijf hebben geboekt in een van de units, hoe drukker het zal worden op het terrein. Maar geen nood, omdat de units verrijdbaar zijn is er altijd een plekje te vinden dat voldoende privacy en uitzicht biedt. Een unieke lokatie om vakantie te vieren in de stad op de grens tussen land en water: Vlissingen.

3d visualisatie: Hanna Jurkowska

dit is een Art House Zeeland projekt

AHZ_logo[:en]Dynamism in the factory

First CO2 neutral holiday resort in The Netherlands. In Vlissingen.

The site of the former De Schelde shipyard still fires our imagination. Even though many of the hangers and activities have vanished permanently, the area and its industrial atmosphere still exist. With the design of the holiday units on the barren site between the Machine factory and the Falsework factory we strongly refer to shipbuilding. From the opened façade of the Machine factory houses appear like moving industrial devices. A irregular pattern of tracks has been put down, with several cross connections, that can be used to move the units from one track to another. A quite dynamic sight. It looks like all of them can move in and out of the building. Inside the factory building some of the units are connected to the facades or hanging higher up to the outer walls, whilst a few units are actually located inside the hall on ground floor level.

Next to the sunlit units outside, enjoying panorama views and the old town, the inner units favor an melancholic industrial atmosphere and the present gigantic dimensions of the hall itself.

The apartment units are entirely self-supporting. Solar panels on the roof provide them with power used for light and heating. Water is derived from a special, closed circuit. Between the different tracks green oasis for the growth of vegetables and flowers are provided. Trees will be planted in the remaining empty space. A sewage system is being constructed underground, with a ‘forest’ of jacks to which the units can be connected by means of flexible tubes. Material like the railway tracks is taken directly from the old yard and even for the skin of the units we set out to re-use existing and leftover materials.

For the design of these apartments we adopted a way of working with sections closely related to shipbuilding. Ships are made in segments and compartments. This segmentation can be read back from the outside of the units. Therefor the interior is filled with daylight and creates an open face to the sun. Exterior space is being created by means of balconies, loggias and roofterraces. Staircases connecting different floors are also designed in a maritime way. Each unit is fit to house 5 people. Bigger units are created to host 10 people and there’s smaller ones too, for only 2 or 3 persons. Parking space for visitors can be found sideways of the factory building.

The more visitors have booked a room in order to stay here, the more crowded it will get on the tracks. But no worries, thanks to he fact the units can be moved into a more quiet position, sufficient privacy and a good view will be secured. This creates a unique place to enjoy a holiday in town, bordering between land and water: Vlissingen.

3D visualisation: Hanna Jurkowska

This is an Art House Zeeland project.

 

 

 

 [:pl]Dynamika w fabryce

Pierwszy CO2 neutralny kurort wypoczynkowy w Holandii. We Vlissingen.

Teren dawnej stoczni De Schelde cały czas pobudza wyobraźnię. Pomimo, że wiele z hal i aktywności związanych z przemysłem zniknęło na zawsze, miejsce i jego industrialny charakter pozostały. W projekcie wakacyjnych modułów mieszkalnych na obszarze nieużytków pomiędzy Fabryką maszyn a Stolarnią zdecydowanie odnosimy się do budowy statków. Jednostki mieszkalne, od strony otwartej fasady Fabryki maszyn, przypominają ruchome urządzenia przemysłowe. Dzięki nieregularnemu układowi szyn, z kilkoma miejscami przecięcia, domy mogą być przesuwane z jednych torów, na drugie. To sprawia, że domy wyglądają jakby poruszały się do wnętrza i na zewnątrz budynku, tym samym nadając projektowi dynamiczny wygląd. Wnętrze fabryki zostało tak zaaranżowane, że niektóre moduły są połączone z fasadą lub podwieszone powyżej, podczas gdy inne umiejscowione są wewnątrz fabryki, na poziomie gruntu.

Obok nasłonecznionych jednostek znajdujących się na zewnątrz, z widokiem na panoramę i stare miasto, są tu także apartamenty otwarte na industrialny charakter miejsca oraz na ogromne wymiary hali fabryki.

Jednostki mieszkalne są całkowicie samowystarczalne. Dzięki panelom słonecznym umieszczonym na dachu do apartamentów dostarczana jest energia, wykorzystywana później do ich oświetlenia i ogrzewania. Woda pochodzi z oddzielnego, zamkniętego systemu. Zielone oazy pomiędzy trakcjami, umożliwiają uprawę warzyw i kwiatów. W pozostałych, wolnych przestrzeniach zasadzone zostaną drzewa. System kanalizacyjny znajduje się pod ziemią, z “lasem gniazd” do których jednostki mogą zostać podłączone za pomocą elastycznych rur. Materiał użyty do produkcji torów pochodzi ze starego nabrzeża. Do pokrycia zewnętrznej warstwy okalającej jednostki także zdecydowaliśmy się powtórnie wykorzystać istniejące i pozostałe resztki materiału.

W projekcie apartamentów, posługując się sposobem pracy na przekrojach, nawiązujemy do przekroju statku i jego wewnętrznego podziału. Nasze jednostki, podobnie jak statki, składają się z segmentów i przedziałów, co jest czytelne na zewnątrz. Dzięki temu wnętrze jest jasne i tworzy przestrzeń otwartą na słońce. Na część zewnętrzną budynku składają się balkony, loże i tarasy na dachach. Schody łączące piętra formą odnoszą się do schodów okrętowych. Większość jednostek może pomieścić pięć osób. Obok znajdują się także duże jednostki dla dziesięciu osób oraz mniejsze dla dwóch lub trzech. Parking dla gości znajduje się obok fabryki maszyn.

Im więcej gości zarezerwuje pokoje, tym bardziej zatłoczone będą trakcje. Nie ma jednak powodów do obaw. Dzięki temu, że jednostki są mobilne, zawsze możliwe jest znalezienie miejsca, które zapewni odpowiednią prywatność i widok. Wszystkie te elementy tworzą unikalne miejsce do spędzenia wakacji w mieście, na granicy pomiędzy lądem a wodą: Vlissingen.

Johan de Koning www.lab4arch.com wrzesień 2015
wizualizacje 3d: Hanna Jurkowska

To jest projekt Art House Zeeland